ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ/ತಿಂಡಿ ಪಾರ್ಟಿ/Valentine’s Day

ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ,  

ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತಿಂಡಿ ಪಾರ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಂದಿನಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹಾಡು, ಕುಣಿತ, ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ, ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ವೇದಿಕೆಯ ರಂಗೇರಿಸಬೇಕಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರುತ್ತೇವೆ.

Valentine’s Day Thindi Party Theme:
Let’s take a step back in time and make it a Retro themed Thindi party! 💃🏻🕺🏻

FEBRUARY 22 2020 @ 4:00 PM

LEMOYNE COMMUNITY ROOM
401 HERMAN AVE LEMOYNE, PA 17043

The 60s and 70s were decades dedicated to peace and love, disco dancing, crazy clothing, and groovy music, which make it an ideal theme for our Valentine’s Day Thindi Party this year!! 🤵 👰 The best retro dressed couple will be recognized on the stage! 🌹

Request Nominations by Jan 26th:
You can use this platform to showcase your talent and entertain the crowd. Nominations are invited for different categories like Singing, Dancing, SKIT, Choreographing, Medley, playing musical instruments etc for all age groups.

Kindly send your nominations to
Pradeep – (717) 590-0253
Vijay  – (518) 915-0012 or email hakka.anche@gmail.com

Respond by Feb 2nd @ http://evite.me/22JD5j6VAe
The food grid is available for sign-up @ http://bit.ly/35GB6vi. 

If you don’t like to sign-up the food cost per family is 30$ and individual 10$